مقالات علمی-ورزشی

فلسفه دو ماراتون

شايد در خبرهاي ورزشي كلمه دو ماراتون  را خيلي زياد شنيده باشيد.اما دو ماراتون چيست؟

دو ماراتن  در مسافتي بطول 42 كيلومتر و 195 متر انجام مي شود. اما چرا اين مسافت براي دويدن انتخاب شده است؟ در جواب بايد گفت كه اين انتخاب ريشه در تاريخ ايران و يونان دارد.

 در زمان حكومت داريوش كبير ، هيپاس از طرف وي ماموريت يافت تا آتن را تصرف كند.هيپاس به اين مهم نائل شد و لشكريان را در دشت ماراتون استراحت داد . قواي شكست خورده يكي از افراد خود را بنام پيپدوس بمنظور كمك از اسپارتها به آن سرزمين فرستاد و نامبرده اين مسافت را بدون استراحت و با دو پيمود تا اينكه در كمك رساني از اسپارتها موفق شد و بالا فاصله مسافت اسپارتا و ماراتون را بحالت دو پيمود تا خبر دريافت كمك را به آنان برساند. همين امر باعث گرديد تا قواي شكست خورده در مصاف بعدي موفق به پيروزي گردد و مجددا فيد پيپدوس فاصله ميان ماراتون و آتن را پيمود و پس از آنكه خبر پيروزي را به آتن رسانيد نقش بر زمين شد و زندگي را وداع گفت.به نوشته مورخين اين مسافت حدود 42 كيلومتر و 195 متر است.به پاس گراميداشت اين فداكاري ،مسابقه اي بدين نام و با حضور دوندگان زياد انجام مي شود تا ياد و خاطره آن سرباز فداكار زنده نگهداشته شود.هر چند كه ياداوري شكست در برابر يونان ،بواسطه فداكاري سرباز مذكور ،براي ما ايرانيان چندان خوشايند نيست. در مسابقات المپيك ،غالبا آخرين مسابقه براي ورزشكاران،دو ماراتون است و با انجام آن بازيها ي المپيك به پايان مي رسد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ساعت 15:4  توسط سيد احمد هاشمي مجومرد |